نیازی به گذاشتن فاصله بین حروف نیست  
برای وارد کردن عبارت امنیتی نیازی به فارسی کردن صفحه کلید ندارید